FAQ – Okna

Ano, můžete. Je však potřeba počítat se zárukou na daný výrobek. Pokud je záruka na plastová okna v trvání 5-ti let, nevztahuje se na správnou funkčnost otevírání. Ta je zajištěna pouze při naší odborné montáži. Dalším prvkem je rozdílné DPH. Při montáži výrobků do budov určených pro bydlení, je účtována snížená sazba DPH 15%. Při samotném prodeji je to 21% DPH. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si zpracovat obě varianty – s montáží nebo bez montáže a uvidíte sami, která varianta je pro Vás výhodnější.
Náš sortiment je možné shlédnout přímo ve vzorkovně v Heřmanově Městci. Základní - běžné typy oken, které si můžete otevřít a prohlédnout. Ke všem výrobkům Vám můžeme předložit certifikáty a shody o výrobku.
Přesný termín montáže Vám většinou sdělíme již při podpisu smlouvy o dílo, máte tak dostatek času připravit se na samotnou realizaci.
Na zaměření jezdíme až v okamžiku, kdy je zákazník rozhodnut pro realizaci od naší společnosti. Předchází tomu bezplatné zpracování cenové nabídky, nebo pokud máte skvělé reference a doporučení od sousedů či známých a předem již víte, že jste rozhodnuti Vaši zakázku svěřit nám. Na místě provedeme přesné zaměření oken a navrhneme Vám nejlepší řešení dle Vašich požadavků, představ a výrobních možností. V této fázi ještě lze upřesnit detaily zakázky, např. členění, způsob otevírání, typ a barvu profilu, žaluzie, sítě proti hmyzu, venkovní či vnitřní parapety.
Současná technologie a vyspělé stavební materiály nám umožňují provést zednické zapravení následně po montáži oken. U bytového nebo panelového bytu provádíme výměnu oken, osazení parapetů, montáž žaluzií, sítí a zednické zapravení kompletně v jednom dni. Stejně tak i v rodinném domě provádíme výměnu oken kompletně za jeden den. Zde však zednické zapravení následuje hned den druhý. U kastlových oken počítejte ještě s jedním dnem navíc. Vždy je možné dle Vašich požadavků řešit prováděné práce individuálně.
Nejlepším a nejúčinnějším způsobem je nárazové větrání - tedy všechna okna dokořán po dobu cca 10 - 15 minut. Odměnou za Vaši námahu Vám bude minimální ztráta tepla a úplné vyvětrání interiéru.
Pokud jsou tyto výrobky určené do prostor k bydlení (byty, rodinné domy) je DPH 15%. Pokud se jedná o prostory, které budou využívány k jiným komerčním účelům (prodejny, kanceláře, restaurace, dílny, ordinace ...) pak je DPH 21%.
Ano, zakrytí podlah nezajišťujeme, ve smlouvě o dílo je na zakrytí podlah upozorněno. Na základě stanovených bezpečnostních předpisů, není možné provádět výměnu oken v pantoflích.
U plastových oken platí obecně, že nevyžadují žádnou údržbu. Tato informace je však mylná. Jedinou péči, kterou Vaše plastová okna vyžadují, je promazání pohyblivých částí kování. Většinou stačí 1 x ročně. Jedině tak bude zachována správná funkčnost kování. Speciální mazací prostředek si můžete u nás zakoupit bez objednání.
Technické normy jsou dokumentované dohody,které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice/pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Ve společnosti s rozvinutým tržním hospodářstvím jsou to kvalifikovaná doporučení, žádné příkazy.Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.

Tvorba kondenzátu na vnitřní straně vašich nových oken
Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně,především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů, jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl je na trhu převažující a má stále stoupající tendenci.Pokusme se velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků ozřejmit. V posledních deseti letech prodělalo naše stavebnictví s nástupem moderních stavebních materiálů veliký kvalitativní posun. Jsou mnohé oblasti- a zde bychom vyzdvihli především oblast energetické náročnosti staveb - kde jsme zaznamenali veliký posun vpřed. Dnes je již prakticky nemyslitelné, aby novostavby nebyly tak či onak zateplené a jejich obvodové pláště nevykazovaly tepelný odpor vysoko nad R =2.0 m2K/W. Naproti tomu však rekonstruované objekty v mnoha případech řeší energetické problémy nedůsledně či zcela chybně.Obecně lze zjednodušeně říci, že předpokladem vzniku těchto jevů je vysoká relativní vlhkost vzduchu v interiéru společně s nízkou povrchovou teplotou stavebních konstrukcí. Kde však hledat příčiny vzniku těchto situací?

Novostavby
Současný trend rychlé výstavby předpokládá osazení oken do hrubé stavby. Výhodou je možnost stavbu „uzavřít“ a pokračovat ve vnitřních dokončovacích procesech i v zimním období. Všechna dnes vyráběná kvalitní okna, nezávisle na materiálu, jsou dokonale utěsněna proti nežádoucím únikům tepla vlivem infiltrace. Tím, že jsou osazena do hrubé stavby, vlastně veškerou vlhkost vznikající z mokrých procesů při dokončování ve stavbě konzervují. Vezmeme-li v úvahu, že vlivem zateplovacích systémů významně roste difúzní odpor obvodového pláště, je nutno počítat s mnohaletým vysycháním novostavby do jejího rovnovážného stavu. Bohužel však dnes existují i stavby, kde rovnovážným stavem je díky chybnému návrhu obvodového pláště právě permanentní stav vysoké vnitřní vlhkosti. V poslední době se velmi často setkáváme s trendem osazovat okna do vnějšího líce stavby. Pravděpodobně bychom jen těžko hledali způsob, jak okna ještě hůře umístit do konstrukce pláště. Toto umístění do vnějšího líce automaticky generuje problém kondenzace v oblasti napojení okna na plášť a pakliže je možno tento detail vůbec navrhnout funkční, je cena za toto řešení zcela neúměrná.Pokud okna osadíme tak, aby bylo možno detail napojení alespoň zateplit, problém nevzniká. V případě nezateplených konstrukcí obvodového pláště lze zjednodušeně říci, že čím bude okno osazeno blíže k vnitřnímu líci pláště, tím bude nebezpečí kondenzace v detailu připojení menší.

Rekonstrukce
V rekonstruovaných objektech je situace mírně jiná. Zpravidla osazujeme moderní okna do stavby, která se s výjimkou chronicky vlhkých objektů nachází v příznivém rovnovážném vlhkostním stavu. U starších objektů s původně zdvojenými (špaletovými) okny se však po jejich výměně dostáváme do výše uvedené pasti – totiž, že nová okna umísťujeme až téměř do vnějšího líce masivního obvodového pláště. Mnohem správnější řešení je umístit nová okna zhruba do poloviny tloušťky obvodového pláště, tj. často do místa původně vnitřního špaletového okna a zvenku detail napojení zateplit. V obou případech však platí jedno. I za příznivých předpokladů správného umístění okna v konstrukci pláště budovy bude rozhodující v místě přirozených tepelných mostů (např. všechny kouty a obecně i místa s nízkým přestupem tepla) kvalita použitého profilového systému, především pak jeho hodnota prostupu tepla. Profilové systémy TROCAL zde nabízejí především nedávno na trh uvedený nový šestikomorový systém 88+ osazený trojsklem. Tento nový systém se vyznačuje oproti standardním konkurenčním systémům extrémní tuhostí a statickou potencí a zlepšením prostupu tepla o 30% ve vyztuženém stavu. S těmito parametry se tak systém TROCAL 88+ zařadil na čelo nabídky profilových systémů a nebezpečí kondenzace vodní páry (za standardních podmínek) zcela vylučuje.

Větrání
Posledním faktorem, který však naprosto zásadně ovlivňuje kondenzaci vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí, je relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Čím bude vyšší, tím větší je pravděpodobnost kondenzace. Jediným způsobem, jak tento stav eliminovat, je větrat. Doby, kdy naše obydlí větrala samovolně bez našeho souhlasu a přičinění jsou bohudík již v nenávratnu. O to důležitější je postarat se o správné větrání. Nejlepším a nejúčinnějším způsobem je nárazové větrání – tedy všechna okna dokořán po dobu cca 10 – 15 minut. Odměnou za naši námahu nám bude minimální ztráta tepla a úplné vyvětrání interiéru. Podle současného stavu a poptávky na trhu však lze usuzovat, že už ani navětrání nejsou lidi…. Bude-li průměrná relativní vlhkost v interiéru mezi 30 – 40%, nebezpečí kondenzace bude minimální.Opomeneme-li ještě další aspekty ovlivňující kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukcí jako např. umístění otopných těles, teplota vzduchu v místnosti atd, atd. lze tedy zjednodušeně shrnout:problematika vzniku povrchové kondenzace vodní páry a následných plísní je nezávislá na materiálu použitých oken. Aby k ní nedocházelo, je rozhodující: správný návrh umístění okna v konstrukci obvodového pláště stavby společně se správným návrhem a provedením detailu napojení okna na plášť, • kvalitní profilový systém s vysokou tepelnou izolací a snížení relativní vlhkosti vzduchu v interiéru.